Skip to content

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor de site www.vitam.nl, eigendom van V’Business B.V., hierna te noemen Vitam. Vitam verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat er met je persoonsgegevens kan gebeuren bij het gebruik van deze website.

Met persoonsgegevens bedoelen we alle gegevens die iets zeggen over jou of met jou in verband gebracht kunnen worden. Als organisatie vinden we het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de informatie die jij ons geeft. Uiteraard beschermen we die gegevens vervolgens goed.

Privacy statement

Vitam (Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH 's-Hertogenbosch) is aan te merken als een verwerkingsverantwoordelijke. Wij bepalen immers welke gegevens verwerkt worden, waarom dat gebeurt en op welke wijze we informatie verwerken. In deze privacyverklaring kun je terugvinden welke gegevens door ons worden verwerkt wanneer je onze website bezoekt, wanneer je gebruikmaakt van social media of wanneer je op een andere manier contact zoekt, waarom we dat doen en wat je kunt doen als je vragen of opmerkingen hebt over de verwerking. Door onze website te bezoeken stem je in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

De gegevens die wij verzamelen

In het algemeen kun je de website van Vitam bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij je om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op je (aan)vraag. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

  • contactgegevens, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
  • gegevens waarmee onze website wordt aangepast en het gebruik ervan wordt vereenvoudigd;
  • informatieaanvragen over onze producten en services.

Je bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als je dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om je de aangevraagde service te leveren.

Automatisch verzamelde gegevens

Wij verzamelen gegevens over je bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die je bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop je klikt, de materialen die je opent en andere acties die je onderneemt op site van Vitam. Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door je browser worden verzonden naar elke website die je bezoekt, zoals het IP-adres, het type, de mogelijkheden en de taal van je browser, je besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop je toegang verkrijgt tot de site en de websites waarop je een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan je identiteit. Ben je op zoek naar meer informatie? Bekijk dan ons cookiebeleid.

De wijze waarop wij deze gegevens gebruiken

Wij verzamelen gegevens die rechtstreeks van je worden verkregen op pagina’s waar wij om je persoonsgegevens vragen, zoals bijvoorbeeld de pagina Contact. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het aanvragen van een offerte of voor de beantwoording van je vragen. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Verbetering van websites

Wij kunnen je persoonsgegevens gebruiken om onze website en gerelateerde producten of services van Vitam te verbeteren. Daarnaast om onze website eenvoudiger toegankelijk te maken doordat je niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze website aan te passen aan je specifieke voorkeuren of interesses.

Jouw toestemming

Met jouw toestemming kunnen wij persoonsgegevens, die wij via onze website hebben verzameld, gebruiken om je te informeren over producten of services van Vitam. Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met je op te nemen, bieden wij je altijd de mogelijkheid om aan te geven dat je dergelijke berichten niet wilt ontvangen. Bovendien bevatten alle e-mailberichten die wij verzenden een koppeling waarmee je jezelf kunt afmelden, zodat je dergelijke berichten niet langer ontvangt. Als je jezelf afmeldt, verwijderen wij je binnen tien werkdagen uit de desbetreffende lijst.

Social media

We maken gebruik van Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Op de website van Vitam tref je verschillende links naar deze omgevingen van derden. Zodra je op de link klikt, verlaat je de website van Vitam en kom je terecht in een andere omgeving. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing voor de website van Vitam. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van websites, apps en social media van anderen. Meer weten over de gegevens die zij verkrijgen via social media of wil je de instellingen aanpassen? Raadpleeg dan de privacyverklaring van jouw social media aanbieder.

Opmerking over de verwerking? Dit kun je doen!

Heb je een vraag of opmerking over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan kun je het volgende doen.

  • Inzage: op ieder moment kun je inzage krijgen in de gegevens die Vitam over jou verwerkt. Je kunt aan ons vragen welke persoonsgegevens geregistreerd zijn en voor welke doeleinden ze gebruikt worden.
  • Rectificatie: Zijn de gegevens niet juist die wij verwerken? Dan mag je ons verzoeken de gegevens aan te passen.
  • Beperking van de verwerking: ben je het oneens met de gegevens die wij van je verwerken? Dan heb je het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Verwijderen: worden de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt, zijn ze niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of trek je jouw toestemming in en is er geen andere rechtsgrond van toepassing waarop Vitam de gegevens nog wel zou mogen verwerken, dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
  • Bezwaar: in het geval jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, dan mag je bezwaar maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Heb je een verzoek tot inzage of rectificatie, wil je gegevens verwijderen of wil je bezwaar indienen? Stuur dan een e-mail, voorzien van jouw naam en vaste- en/of mobiele telefoonnummer, naar info@vitam.nl. Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Vitam streeft ernaar om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer je informatie opvraagt die uniek is voor je, gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet.

Verstrekking aan derden

In sommige gevallen maken we gebruik van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken. Uiteraard gebeurt dit conform deze privacyverklaring. Aangezien de partijen waar Vitam mee samenwerkt worden gezien als verwerker, hebben we in een overeenkomst afspraken gemaakt over passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Persoonsgegevens zullen bijvoorbeeld enkel worden verwerkt in opdracht van Vitam. Jouw gegevens zijn dus in veilige handen!

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Voor sommige gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. We kunnen daar dan niet omheen. In het geval er geen wettelijke bewaartermijn geldt, zullen wij voor ieder gegeven een bewaartermijn moeten bepalen. Dit is afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel waarvoor een gegeven wordt verzameld. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd, geanonimiseerd of gearchiveerd. Gearchiveerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Disclaimer

V’Business B.V. (Kamer van Koophandel 17152586), hierna te noemen Vitam, verleent je hierbij toegang tot www.vitam.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Vitam en derden zijn aangeleverd. Vitam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Vitam.

Beperkte aansprakelijkheid. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Vitam.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Vitam en haar licentiegevers.

Wijziging privacyverklaring

Als wij daar aanleiding toe hebben, kunnen wij besluiten over te gaan tot wijziging van deze privacyverklaring. De actuele versie tref je altijd op onze website. Wij adviseren je dan ook geregeld de privacyverklaring te raadplegen, zodat je goed op de hoogte blijft.

Contact

Vragen? Stel ze gerust. Mail naar info@vitam.nl en we antwoorden je zo snel mogelijk!

Vragen?

Met alle plezier informeren we je over onze mogelijkheden, activiteiten en de dienstverlening die wij bieden.